ye: 11737  •  leti: 865  •  Konu: 481 En son yemiz timurtugce, en yeni yemiz.

Forum Kurallarý

Yeni ileti yok Forum Tanýtýmý

Forumda Özel eðitime yönelik her türlü dosyayý bulabilirsiniz. Dosyalarýn sizlere ulaþmasýnda emeði geçen çok deðerli öðretmen arkadaþlarýmýza ve sayýn üyelerimize, Üniversitelerin Özel Eðitim Bölümü mezunlarýna teþekkür ederiz. Mesaj göndererek soru soran üyelerimiz. Gönderilen cevaplar için lütfen e-postanýzýn ''Önemsiz posta'' bölümünü de inceleyiniz.... Mesaj ve sorularýnýz için mail adresi: ozelegitimciyiz@hotmail.com

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Forum Kurallarý

Lütfen büyük harfle yazý yazmayýnýz! Forumu Kullanmadan Önce Kurallarý Okuyunuz.

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Forum Kurallarý
Mays 19, 2013, 02:03:18

Yeni ileti yok Üyelik Açýklamasý

Sayýn ziyaretçilerimiz ve üyelerimiz. Spam üyeliklerin ve forum kirliliðinin engellenmesi amacý ile üye kaydý yapýlmaktadýr. Bunu hoþ görü ile karþýlamanýzý istiyoruz.

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Forumla Ýlgili Bildirimleriniz

Forumda telif haklarýný ihlal edebilecek içerikler ve dosyalarýn yayýnlanmasý yasaktýr. Aykýrý içerik gördüðünüzde lütfen moderatörlere veya yöneticiye bildiriniz.

Moderatrler: Bulut, JennyRowz

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: JennyRowz
Bildirimlerinizi Bu Baþ...
Mays 22, 2013, 06:08:27

Yeni ileti yok Yayýnlanan Dosyalarla Ýlgili Açýklamalar

Sayýn Üyelerimiz. Paylaþýlan dosyalarda, Okul, Öðrenci, Öðretmen, veli isimlerinin ve iletiþim bilgilerinin olmamasýna dikkat ediniz. Dosyalar ve konular moderatör onayýndan sonra yayýnlanacaktýr. Sitemizde paylaþýlan ve yayýnlanan ''dosyalar'' ve ''öðretim programlarý'' örnek olarak paylaþýlmaktadýr. Bu nedenle yayýnlanan dosyalarýn tamamen doðru olduðu hakkýnda hiç bir garanti vermemekteyiz.

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Dosya ve mesaj gönderme

Herhang bir konuya giriþ yapýn. ''Yanýtla'' seçeneðini týklayýn ve konunuzu yazýn. ''Ekler ve diðer seçenekler'' bölümünü týklayýp dosya seçin ve yükleyin. Yönetici ve moderatörlere mesaj göndermek için yöneticilerin eklediði herhengi bir konuya giriþ yapýn. Sol tarafta, yönetici avatarýnýn altýndaki bulunan mesaj bölümünden mesajýnýzý ulaþtýrabilirsiniz.

6 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: trabzonlu
özel eðitim
Ekim 16, 2016, 04:39:09 S

Yeni ileti yok Moderatör Baþvurusu

Forum da moderatör olarak görev almak isteyen üyelerimiz mesajla bize ulaþabilirler.

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Moderatör baþvurusu
Haziran 19, 2013, 07:08:26 S

Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Planý ( BEP ) Dosyalarý

Yeni ileti yok Örnek BEP

Tüm okullarda kullanýlabilecek, tüm dersleri içeren BEP örneði

3 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: 2. Sýnýf tüm de...
Ekim 24, 2016, 02:05:30 S

Yeni ileti yok Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý BEP Açýklamasý

Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý nedir? Nasýl hazýrlanmalýdýr?

Moderatr: nazar

4 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: Therion
Ynt: bep hazýrlama aþa...
Kasm 23, 2015, 12:39:53 S

Yeni ileti yok Özel Eðitim Sýnýfý BEP Örnekleri

24 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: Enisebeli
Ynt: Doðrudan öðretim...
Ocak 02, 2017, 11:28:15

Yeni ileti yok BEP Hazýrlamada Kullanýlacak Dosyalar

9 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: imren
bep dosyasý belgeleri
Kasm 17, 2015, 09:21:22

Alt Blmler: Performans Kayýt tablolarý
Yeni ileti yok BEP Birimi Toplantý Tutanaðý

BEP Birimi Toplantý Tutanaðý Örneði

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
TAÞINDI: Ynt: BEP Birim...
Ekim 05, 2013, 05:14:48 S

Yeni ileti yok Bireyselleþtirilmiþ Öðretim Programý (BÖP)

2 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: yaseminuluu
Ynt: BÝREYSELLEÞTÝRÝ...
Mays 09, 2017, 11:35:58 S

Özel Eðitim Uygulama Merkezi Bölümü

Yeni ileti yok Yýllk Planlar Hakkýnda Açýklama.

Okullarda yýllýk plan uygulamasý hakkýnda deðiþik uygulamalar yapýlmaktadýr. Bazý okullar Yýllýk plan ve her öðrenci için Bep yapýlmasýný istemektedir. Bazý okullarda sadece her öðrenciye yönelik Bep yapýlmasýný yeterli bulmaktadýr. Öðretmenler kurulunda alýnan karara göre uygulama deðiþmektedir. Bu nedenle sitemizde mümkün olduðunca yýllýk plan örneklerini yayýnlamaya devam edeceðiz.

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Oçem Yýllýk Planlarý

Oçem yýllýk plan örneði (Yeni Programa Göre)

41 leti
8 Konu

Son leti Gnderen: Enisebeli
Ynt: Oçem Müzik Dersi ...
Kasm 04, 2016, 02:07:08 S

Yeni ileti yok Oçem Günlük Plan Örnekleri

2 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: szr.arzu
Ynt: OÇEM Günlük plan...
Mays 11, 2016, 07:54:12

Yeni ileti yok Eðitim Uygulama Okulu Yýllýk Planlarý

12 leti
7 Konu

Son leti Gnderen: dadasel
Ynt: ÖZEL EÐÝTÝM UYG...
Aralk 23, 2016, 07:27:46 S

Yeni ileti yok Oçem Kaba Deðerlendirme Formlarý

8 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Oçem 3-6 yaþ Kaba...
Nisan 03, 2017, 06:50:41 S

Yeni ileti yok Eðitim Uygulama Okulu Kaba Deðerlendirme Formlarý

4 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Eðitim Uygulama Ok...
Eyll 30, 2015, 06:55:04 S

Yeni ileti yok OÇEM BEP ve BÖP Örnekleri

Yeni Programa göre hazýrlanmýþ OÇEM BEP örneði

10 leti
5 Konu

Son leti Gnderen: isko74
Ynt: Oçem BEP Örneði
Ekim 24, 2016, 02:32:49 S

Yeni ileti yok Eðitim Uygulama Okulu BEP ve BÖP Örnekleri

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Dil ve Konuþma Eðitim...
Austos 20, 2013, 06:27:18 S

Yeni ileti yok Bireysel Geliþim Raporu Örneði

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Oçem Bireysel Geliþim ...
Austos 22, 2013, 01:35:47

Özel Eðitim Sýnýfý Dosyalarý

Yeni ileti yok Bireysel Geliþim Raporlarý

6 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Ýlk okul Özel Eð...
Eyll 28, 2016, 01:04:51

Yeni ileti yok Haftalýk Ders Programý

-HAFÝF DÜZEYDE ZÝHÝNSEL YETERSÝZLÝÐÝ OLAN ÇOCUKLAR ÝLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇÝZELGESÝ -ÝÞÝTME ENGELLÝLER ÝLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇÝZELGESÝ DEÐÝÞMÝÞTÝR

25 leti
11 Konu

Son leti Gnderen: FATÖZ
hafif düzey zihin engel...
Kasm 13, 2016, 10:59:49 S

Yeni ileti yok Kaba Deðerlendirme Formlarý

Derslere Göre Kaba deðerlendirme Form Örnekleri

26 leti
18 Konu

Son leti Gnderen: gülsüm ylbk
Ynt: T.C Ýnkýlâp Tari...
Kasm 04, 2015, 01:59:35 S

Yeni ileti yok Özel Eðitim Sýnýfý Yýllýk Planlarý

Bu bölümde çeþitli özel eðitim sýnýflarýna ait yýllýk planlarý bulabilirsiniz.

Moderatr: Es-Es

84 leti
16 Konu

Son leti Gnderen: erkanözsa
Ynt: YILLIK PLAN
Aralk 23, 2016, 04:30:41 S

Yeni ileti yok Ünitelere Göre Günlük Planlar

5 leti
4 Konu

Son leti Gnderen: edubba
Kelimelerden cümle olu...
Aralk 11, 2016, 11:46:57 S

Yeni ileti yok Özel Eðitim Sýnýfý Bireysel Eðitim Planlarý

4 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: ÖZLEM2514525
Ynt: özel eðitim bep.....
Ekim 09, 2016, 01:29:21 S

ÖZEL EÐÝTÝM MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ BÖLÜMÜ

Yeni ileti yok YILLIK PLAN ÖRNEKLERÝ

Türkçe, Matematik, Sosyal Hayat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Yýllýk Plan Örnekleri

12 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel eðt iþ okl Din K...
Eyll 28, 2016, 12:58:22

Yeni ileti yok Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi BEP Örnekleri

Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi BEP Örnekleri

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel Eðitim Mesleki E...
Kasm 05, 2013, 07:20:45 S

Öðretmen Dosyalarý

Yeni ileti yok Tutanaklar

Zümre Toplantý Tutanaklarý, Veli toplantý Tutanaklarý örnekleri.

13 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: nihat ersoy
Ynt: Sene Baþý Zümre ...
Eyll 05, 2016, 09:27:18 S

Yeni ileti yok Ünitelerle Ýlgili Resimler ve Resimli Kartlar

Ünitelerle Ýlgili Resimler, Tek kartlar, Sýralý Kartlar

32 leti
29 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Evimiz Ailemiz Tek ...
Aralk 10, 2014, 10:45:22 S

Alt Blmler: Ünitelerle Ýlgili Resimler, Tek Kartlar, Sýralý Kartlar
Yeni ileti yok Cümle Yöntemi Okuma Yazma Çalýþma Dosyalarý

12 leti
7 Konu

Son leti Gnderen: inci17
Ynt: Hece Okuma Tablolar...
Ocak 04, 2015, 11:15:16 S

Yeni ileti yok Ses Temelli Cümle Yöntemi Dosyalarý

6 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Renkli Cümle Okuma Kað...
Austos 25, 2013, 12:10:30

Yeni ileti yok Matematik Dersi Dosyalarý

12 leti
11 Konu

Son leti Gnderen: vedatcolemerg
DOKUNMATIK MATEMATÝK Ç...
Austos 11, 2016, 04:51:18 S

SUNULAR VE DÝÐER MATERYALLER

Yeni ileti yok SUNULAR

3 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Kopuk Uçurtma
Mavi Kavramý Oyunu
Mart 14, 2016, 03:33:40

Alt Blmler: Hacivat ve Karagöz Oyunu, Baþýmýzda Neler Var Sunu
Yeni ileti yok Türkçe Dersi Materyalleri

5 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Kelimeler sunu
Nisan 02, 2015, 07:53:01 S

Alt Blmler: Cümle Okuma anlama, Cümlelerde Boþluk Doldurma, Kelimeler sunu
Yeni ileti yok Matematik Dersi Materyalleri

4 leti
4 Konu

Son leti Gnderen: vavien17
Onluk Bozarak Çýkarma ...
Aralk 17, 2015, 07:31:39 S

Alt Blmler: Bölme Ýþlemi Öðretimi, Eldeli Çarpma Ýþlemi Öðretimi, Onluk Bozarak Çýkarma Ýþlemi
Yeni ileti yok KAVRAMLAR

10 leti
10 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Az-Çok Sunu
Nisan 02, 2015, 07:59:59 S

Alt Blmler: Giyecekler, Hayvanlar, Meslekler, Üstünde-Altýnda sunu, Az-Çok Sunu
Yeni ileti yok Sunular

Bireyselleþtirilmiþ eðitim programý BEP nedir, Ýþitme engellilerin eðitimi, Afetlerde arama ve kurtarma teknikleri, Deprem ve þiddeti v.s. sunularý

4 leti
4 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Afetlerde arama ve kurta...
Austos 26, 2013, 02:51:14

Üniversite Öðrencileri ''Özel Eðitim Bölümü'' Dosyalarý

Yeni ileti yok Sosyal Beceri Öðretim Programý Örnekleri

Yeni bir etkinliði baþlatma, yardým isteme, teþekkür etme, acil telefon numaralarýný söyleme, ev adresini söyleme becerileri gibi deðiþik öðretim programý örneklerini bulabilirsiniz.

Moderatr: JennyRowz

12 leti
9 Konu

Son leti Gnderen: safakmba
Ynt: Ev adresini söylem...
Aralk 13, 2016, 12:01:28 S

Yeni ileti yok Bireyselleþtirilmiþ Öðretim Programý (BÖP) Örnekleri

10 leti
5 Konu

Son leti Gnderen: inci17
Ynt: Daire Kavramý ve ...
Ocak 04, 2015, 10:53:35 S

Yeni ileti yok Kavram Öðretimi Programý Örnekleri

Moderatr: JennyRowz

23 leti
17 Konu

Son leti Gnderen: SS4068
Ynt: Kavram Öðretimi S...
Ekim 14, 2016, 11:16:15

Yeni ileti yok Beceri Öðretimi Programý Örnekleri

22 leti
16 Konu

Son leti Gnderen: ramazan dündar
Ynt: Tost yapma becerisi...
Nisan 03, 2017, 04:43:35 S

Yeni ileti yok Davranýþ Deðiþtirme Programý Örnekleri

27 leti
8 Konu

Son leti Gnderen: paksoyinci
Ynt: Kendine Vurma Davra...
Kasm 11, 2016, 02:38:02 S

Yeni ileti yok Matematik Öðretimi Programý Örnekleri

24 leti
19 Konu

Son leti Gnderen: Yasir
strateji öðretim plan...
Haziran 03, 2016, 08:14:01 S

Yeni ileti yok Aile Eðitimi Programý Örnekleri

Moderatr: JennyRowz

16 leti
12 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Ergenlik Dönemi So...
Ocak 23, 2016, 11:55:12

Yeni ileti yok Günlük Ders Planý Örnekleri

Moderatr: JennyRowz

13 leti
11 Konu

Son leti Gnderen: ouzlkr
Ynt: Taþýtlar ve Taþ...
Mart 24, 2015, 06:08:25 S

Alt Blmler: Matematik, Türkçe / Okuma-Yazma, Hayat Bilgisi, Toplumsal Uyum Becerileri, Dil ve Konuþma Geliþimi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler
Yeni ileti yok Gerekli Dosyalar

ABC Kaydý-Anekdot Kaydý-Özel Eðitim El Kitabý-Baþlama Düzeyi Veri Kayýt Formlarý Örnekleri-Türkçe Dersi Öðretim Öncesi Deðerlendirme Dosyalarý-Öðretimde kullanýlan iþlem süreçleri-Öðretim yöntemleri

8 leti
8 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
ABC Kayýt Dosyasý Örn...
Ekim 03, 2016, 03:32:45

Yeni ileti yok Araç Geliþtirme

Üyelerimizin ve Üniversite Özel Eðitim bölümü öðrencilerinin geliþtirdiði deðiþik araçlarý bu bölümde bulabilir ve paylaþabilisiniz.

7 leti
7 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Hangi meslek nerede
Austos 27, 2013, 02:01:47

Ölçüt Baðýmlý Testler (ÖBT)

Yeni ileti yok Derslere Göre Ölçüt Baðýmlý Test (ÖBT) Örnekleri

19 leti
19 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ördek Yürüyüþü ÖB...
Temmuz 30, 2013, 02:50:23 S

Alt Blmler: Hayat Bilgisi ÖBT, Türkçe ÖBT, Matematik ÖBT, Fen ve Teknoloji ÖBT, Sosyal Bilgiler ÖBT, Beden Eðitimi ÖBT, Müzik Dersi ÖBT
Yeni ileti yok Becerilerle Ýlgili ÖBT Örnekleri

5 leti
5 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Kaðýt Kesme Becerisi ...
Temmuz 30, 2013, 02:58:54 S

Yeni ileti yok Kavramlarla Ýlgili ÖBT Örnekleri

14 leti
11 Konu

Son leti Gnderen: Zeynepdnmz
Ynt: Büyük Kavramý Ö...
Austos 16, 2016, 10:25:21 S

Ýþitme Engellilerin Eðitimi - Konuþma Eðitimi

Yeni ileti yok Ýþitme engellilerin eðitimi

3 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ýþitme engelli çocukl...
Austos 26, 2013, 09:02:48 S

Yeni ileti yok Ýþitme engeli nedir?

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ýþitme engeli nedir?
Austos 26, 2013, 08:58:58 S

Yeni ileti yok Konuþma Bozukluklarý

5 leti
5 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Dil ve konuþma nedir?
Austos 26, 2013, 09:07:18 S

Yeni ileti yok Otizmli Çocuklarda konuþma eðitimi

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Replik Silikleþtirmeyle...
Austos 26, 2013, 09:11:39 S

Yeni ileti yok Ýþitme Engelli Çocuklar Ýçin Eðitim Seti

-Ýþitme Engellilerin Eðitiminde Ýlkokul Öðretmenlerinin Yaklaþým Prensipleri -Ýþitme Engelli Çocuklara Okul Öncesi Eðitimde Yaklaþým Prensipleri -Ýþitme Engelli Çocuklarýn Erken Tanýsýnda Ve Eðitimde Aileye Öneriler -Ýþitme Engelli Çocuklarýn Tanýsýnda ve Eðitiminde Kamu Görevlilerinin Rolü -Ýþitme Engellinin Önlenmesi ve Tanýsýnda Saðlýk Elemanlarýna Öneriler http://orgm.meb.gov.tr/www/isitme-engelli-cocuklar-icin-egitim-seti/icerik/278

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: öðretmen57
Ýþitme engelli öðren...
Kasm 15, 2014, 01:58:51 S

Genel Bilgiler

Yeni ileti yok Engelli Çocuklarýn Eðitimi

7 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: 27zeugma27
Ynt: Evde Eðitim
Aralk 29, 2014, 09:16:02 S

Yeni ileti yok Öðretimde kullanýlan iþlem süreçleri

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Öðretimde kullanýlan ...
Austos 26, 2013, 02:17:57

Yeni ileti yok Eðitim Ortamlarýnýn Düzenlenmesi

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Eðitim Ortamlarýnýn D...
Austos 26, 2013, 02:11:22

Yeni ileti yok Eðitilebilir düzeydeki çocuklarýn genel özellikleri

Orta düzeyde öðrenme yetersizliði (Eðitilebilir) olan çocuklarýn genel özellikleri

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Orta düzeyde öðrenme ...
Austos 26, 2013, 02:22:45

Yeni ileti yok Davranýþlarýn azaltýlmasý ve artýrýlmasý

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Davranýþlarýn azaltý...
Austos 26, 2013, 02:25:53

Yeni ileti yok Öðretim Yöntemleri

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: e.mervekocabas
Eþ zamanlý ipucuyla ö...
Kasm 26, 2015, 09:56:20 S

Yeni ileti yok Aile Eðitimi

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Aile eðitimi
Austos 26, 2013, 02:34:16

Programlar ve Mevzuatlar Bölümü

Yeni ileti yok Özel Eðitim Okullarý Programlarý

http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ile-ilgili-yayimlar/icerik/123

3 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel Eðitim Okullarý ...
Austos 17, 2013, 01:45:29

Yeni ileti yok Destek Eðitim Programlarý

Alanlara göre destek eðitim programlarýný aþaðýdaki linkte bulabilirsiniz. http://orgm.meb.gov.tr/www/destek-egitim-programlari/icerik/281

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Özel Eðitim Ýle Ýlgili Yayýnlar

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Özel eðitim ile ilgili yayýnlarýnýn bulunduðu linkler

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel Eðitim Ýle Ýlg...
Ekim 03, 2013, 07:42:26 S

Yeni ileti yok Özel Eðitimle Ýlgili Yasa ve Yönetmelikler

3 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel Eðitimle Ýlgili ...
Austos 17, 2013, 01:24:34

Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri Dosyalarý

Yeni ileti yok Formlar- Dosyalar

Özel Eðitim Sýnýfý Ziyaret Formu, Veli bilgi formu, Aile görüþme formu, Kaynaþtýrma öðrencisi izleme formu

8 leti
6 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Ynt: Aile Görüþme For...
Ekim 24, 2016, 02:09:47 S

Sizlerden Gelen Duyurular- Ýþ ve Eleman Ýlanlarý

Yeni ileti yok Sorularýnýz ve Araþtýrma konularýnýzla ilgili Mesajlarýnýz

Soracaðýnýz sorularý ve araþtýrdýðýnýz konularý bu baþlýk altýnda paylaþabilirsiniz.

Moderatrler: Bulut, JennyRowz

33 leti
17 Konu

Son leti Gnderen: fikriesin
meslek lisesinde özel e...
Eyll 25, 2016, 04:01:12 S

Yeni ileti yok Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve DSM-5 Eðitimi

Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve DSM-5 Eðitimi Doç. Dr. Gökþin KARAMAN Çocuk ve Ergen Psikiyatristi DSM-5 on yýllýk aradan sonra güncellenen ve önümüzdeki uzun yýllar kullanýlacak olan yeni psikiyatrik bozukluklar sýnýflama ve tanýlama sistemidir. Dolayýsýyla eski DSM-IV tanýlama sistemi þu dönemde tarihi bir deðerden fazlasýný ifade etmemekte ve kullanýlmasý bilimsel, akademik ve profesyonel yanlýþlara neden olmaktadýr. DSM-5’in çocuk ve ergen bozukluklarýnda kullanýmý için kurumumuz bünyesinde Doç.Dr. Gökþin KARAMAN tarafýndan ruh saðlýðý çalýþanlarýna eðitim verilecektir. Programýn içeriðinde DSM-5’in mantýðý, çocuk ve ergen bozukluklarýnda ki tanýlamaya iliþkin bilgiler aktarýlacak, son deðiþiklikler, tartýþmalar, kullanýmda yaþanabilecek olasý güçlükler ele alýnacaktýr.

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Çocuk Ruh Saðlýðý B...
Ocak 23, 2015, 01:14:03

Yeni ileti yok Eleman Arayanlar

Eleman Ýlanlarýnýzý bu bölümde yayýnlayabilirsiniz.

3 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Sevim saygin
Ynt: Eleman Arayan Kurum...
Austos 31, 2015, 10:43:32 S

Yeni ileti yok Yararlanabileceðiniz Linkler

Programlar ve mevzuatla ilgili ulaþabileceðiniz linkler

Moderatr: JennyRowz

3 leti
3 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Mevzuat
Haziran 17, 2013, 10:49:25 S

Yeni ileti yok Ýþ Arayanlar

Ýþ ilanlarýnýzý bu bölümde yayýnlayabilirsiniz.

3 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: nilay tokaz
ÝÞ ARIYORUM
Nisan 15, 2016, 11:05:12

Tanýtýmlar - Duyurular

Yeni ileti yok Konrot Konuþma Bozukluklarý Merkezi

Prof. Dr. Ahmet Konrot Yönetim Kurulu Baþkaný Çalýþma Alanlarý: Erken Dönem Kekemelik, Ýnatçý Kekemelik Yönetimi

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Konrot Konuþma Bozukluk...
Ekim 29, 2013, 12:19:20 S

Yeni ileti yok http://www.cocukailedanismanligi.com

http://www.cocukailedanismanligi.com/uzmanlara-egitimler/otizmde-egitim-uygulamalari-ve-dil-gelisimi-ve-konusma-bozukluklari

0 leti
0 Konu

Yeni ileti yok Rehabilitasyon kitaplarý

Özel eðitim alanýnda hazýrlanmýþ kitap,cd ve deðiþik materyalleri bulabileceðiniz bir adres. www.rehabilitasyonkitaplari.com

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
https://www.rehabilitasy...
Eyll 29, 2016, 02:13:35 S

* ogretmenenginguney.blogspot.com.tr/

Ýþitme engelli öðrencilere yönelik her türlü ders materyalini bulabileceðiniz bir site. Kendilerine çalýþmalarýndan ötürü teþekkür ediyoruz. Link için baþlýða týklayýnýz.

767 Ynlendirme

Yeni ileti yok Özel Eðitim Bölümü Kitaplarý

Özel Eðitim Bölümü ile ilgili yayýnlanan kitaplar ve yayýn evleri ile ilgili tanýtým bölümü. Vize Yayýncýlýk Kitaplarý. Çoklu Yetersizliði Olan Çocuklarýn Eðitimi, Aile Eðitimi ve Rehberliði, Bireysel Farklýlýklar, Cinsel Eðitim Uygulamalarý, Engellilere Yönelik Tutumlar, Kaynaþtýrma Uygulamalarý ve Özel Eðitim, Örneklerle Kavram Öðretimi, Otizm Spektrum Bozukluðu Olan Çocuklar ve Eðitimleri, Oyun Temelli Sosyal Beceri Eðitimi, Özel Eðitim, Özel Eðitimde Araç ve Materyal Geliþtirme, Özel Eðitimde Yanlýþsýz Öðretim Yöntemleri, Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Deðerlendirilmesi, Özel Gereksinimli Çocuklarýn Kaynaþtýrýlmasý Öðretmen El Kitabý, Psikolojik Danýþma Becerileri ve Farklý Teknikler, Psikolojik Danýþma ve Psikoterapi, Sosyal Yeterliklerin Geliþtirilmesi, Üstün Akýl Zeka Deha Yetenek Geliþimleri ve Eðitimleri, Üstün Zekalýlar, Uygulamalý Aile Eðitimi, Uygulamalý Davranýþ Analizi, Yaratýcýlýk Geliþimi ve Geliþtirmesi, Yasalar ve Özel Eðitim Baðlantý için baþlýða týklayýnýz.

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Özel Eðitim Bölümü ...
Ocak 29, 2015, 03:49:42

Yeni ileti yok ATÖLYES

ÖNÜNDE-ARKASINDA MODÜLÜ,ÝNCE-KALIN KAVRAMI , ÝÇÝNDE-DIÞINDA KAVRAMI, BÜYÜK KÜÇÜK KAVRAMI, AZ ÇOK KAVRAMI, ALTINDA ÜSTÜNDE KAVRAMI MODÜLÜ, ÝLKOKUMA-YAZMA MODÜLÜ, ÇÝZGÝ MODÜLLERÝ http://www.atolyes.com

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Atölyes nedir?
Haziran 20, 2013, 06:50:43 S

Yeni ileti yok Öðretmen Atama Puanlarý

09.09.2013 TARÝHLÝ ATAMAYA ÝLÝÞKÝN ALAN BAZINDA SAYISAL VERÝLER (Branþ ve Kurum bazýnda tüm atamalar) Zihin Engelliler Sýnýfý Öðretmenliði Kurum Bazýnda 2013 Yýlý Ýlk Atama Puanlarý

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Zihin Engelliler Sýnýf...
Ekim 20, 2013, 12:43:34 S

* Tekumut Sigara Býrakma Ürünü

Sadece 7 Günde Sigarasýz bir hayata merhaba demenizi saðlayacak Tekumut Sigara býrakma ürününü sadece 90 TL'ye satýn alabilir ve yeni hayatýnýza hemen baþlayabilirsiniz. www.tekumut.com

553 Ynlendirme

Yeni ileti yok Tanýtýmlar

Eðitim alanýnda yararlanýlabilecek kurum, web adresi gibi tanýtýmlarýnýzý bu bölümde yayýnlayabilirsiniz.

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: FT SRC EÐÝTÝM
ÝÞTE SÝZE YENÝ BÝR ...
Ekim 28, 2014, 09:34:50

Yeni ileti yok Duyurular

Kurumsal ya da bireysel duyurularýnýzý bu bölümde yayýnlayabilirsiniz.

2 leti
2 Konu

Son leti Gnderen: yakup tomris
iþ arayanlar için fýr...
Eyll 30, 2014, 01:05:32 S

Serbest Kürsü

Yeni ileti yok Söz sizde

Siz yazýn. biz yayýnlayalým.....

19 leti
10 Konu

Son leti Gnderen: ayildiz78
E-KPSS Hazýrlýk Kitab...
Mart 03, 2016, 11:10:00

Yeni ileti yok Sizden Gelen Sorular

Sorularýnýzý bu bölümde forum üyelerine sorabilirsiniz.

80 leti
34 Konu

Son leti Gnderen: deni
R sesini çýkartabilmek...
Ocak 26, 2017, 11:33:18

Telif hakký bildirimi

Yeni ileti yok Telif hakký bildirimleriniz

Yönetici ve moderatörlere mesajla bildirimde bulununuz

Moderatr: Bulut

1 leti
1 Konu

Son leti Gnderen: Yönetici
Bildirimleriniz
Haziran 27, 2013, 04:18:53 S

Alt Blmler: Bildirimleriniz
  • Yeni ileti yok
  • Ynlendirmeler

OZELEGITIMCIYIZ.COM FORUM - Bilgi Merkezi

evrimii yeler evrimii yeler

4 Ziyareti, 0 ye

Bugn En ok evrimii: 9. En ok evrimii: 46 (Aralk 02, 2014, 11:16:46 S)