OZELEGITIMCIYIZ.COM FORUM

Forum Kurallarý

[1] Forum Tanýtýmý

[2] Forum Kurallarý

[3] Üyelik Açýklamasý

[4] Forumla Ýlgili Bildirimleriniz

[5] Yayýnlanan Dosyalarla Ýlgili Açýklamalar

[6] Dosya ve mesaj gönderme

[7] Moderatör Baþvurusu

Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Planý ( BEP ) Dosyalarý

[8] Örnek BEP

[9] Bireyselleþtirilmiþ Eðitim Programý BEP Açýklamasý

[-] Özel Eðitim Sýnýfý BEP Örnekleri

[-] BEP Hazýrlamada Kullanýlacak Dosyalar

[-] BEP Birimi Toplantý Tutanaðý

[-] Bireyselleþtirilmiþ Öðretim Programý (BÖP)

Özel Eðitim Uygulama Merkezi Bölümü

[-] Yýllk Planlar Hakkýnda Açýklama.

[-] Oçem Yýllýk Planlarý

[-] Oçem Günlük Plan Örnekleri

[-] Eðitim Uygulama Okulu Yýllýk Planlarý

[-] Oçem Kaba Deðerlendirme Formlarý

[-] Eðitim Uygulama Okulu Kaba Deðerlendirme Formlarý

[-] OÇEM BEP ve BÖP Örnekleri

[-] Eðitim Uygulama Okulu BEP ve BÖP Örnekleri

[-] Bireysel Geliþim Raporu Örneði

Özel Eðitim Sýnýfý Dosyalarý

[-] Bireysel Geliþim Raporlarý

[-] Haftalýk Ders Programý

[-] Kaba Deðerlendirme Formlarý

[-] Özel Eðitim Sýnýfý Yýllýk Planlarý

[-] Ünitelere Göre Günlük Planlar

[-] Özel Eðitim Sýnýfý Bireysel Eðitim Planlarý

ÖZEL EÐÝTÝM MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ BÖLÜMÜ

[-] YILLIK PLAN ÖRNEKLERÝ

[-] Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi BEP Örnekleri

Öðretmen Dosyalarý

[-] Tutanaklar

[-] Ünitelerle Ýlgili Resimler ve Resimli Kartlar

[-] Cümle Yöntemi Okuma Yazma Çalýþma Dosyalarý

[-] Ses Temelli Cümle Yöntemi Dosyalarý

[-] Matematik Dersi Dosyalarý

SUNULAR VE DÝÐER MATERYALLER

[-] SUNULAR

[-] Türkçe Dersi Materyalleri

[-] Matematik Dersi Materyalleri

[-] KAVRAMLAR

[-] Sunular

Üniversite Öðrencileri ''Özel Eðitim Bölümü'' Dosyalarý

[-] Sosyal Beceri Öðretim Programý Örnekleri

[-] Bireyselleþtirilmiþ Öðretim Programý (BÖP) Örnekleri

[-] Kavram Öðretimi Programý Örnekleri

[-] Beceri Öðretimi Programý Örnekleri

[-] Davranýþ Deðiþtirme Programý Örnekleri

[-] Matematik Öðretimi Programý Örnekleri

[-] Aile Eðitimi Programý Örnekleri

[-] Günlük Ders Planý Örnekleri

[-] Gerekli Dosyalar

[-] Araç Geliþtirme

Ölçüt Baðýmlý Testler (ÖBT)

[-] Derslere Göre Ölçüt Baðýmlý Test (ÖBT) Örnekleri

[-] Becerilerle Ýlgili ÖBT Örnekleri

[-] Kavramlarla Ýlgili ÖBT Örnekleri

Ýþitme Engellilerin Eðitimi - Konuþma Eðitimi

[-] Ýþitme engellilerin eðitimi

[-] Ýþitme engeli nedir?

[-] Konuþma Bozukluklarý

[-] Otizmli Çocuklarda konuþma eðitimi

[-] Ýþitme Engelli Çocuklar Ýçin Eðitim Seti

Genel Bilgiler

[-] Engelli Çocuklarýn Eðitimi

[-] Öðretimde kullanýlan iþlem süreçleri

[-] Eðitim Ortamlarýnýn Düzenlenmesi

[-] Eðitilebilir düzeydeki çocuklarýn genel özellikleri

[-] Davranýþlarýn azaltýlmasý ve artýrýlmasý

[-] Öðretim Yöntemleri

[-] Aile Eðitimi

Programlar ve Mevzuatlar Bölümü

[-] Özel Eðitim Okullarý Programlarý

[-] Destek Eðitim Programlarý

[-] Özel Eðitim Ýle Ýlgili Yayýnlar

[-] Özel Eðitimle Ýlgili Yasa ve Yönetmelikler

Rehberlik ve Araþtýrma Merkezleri Dosyalarý

[-] Formlar- Dosyalar

Sizlerden Gelen Duyurular- Ýþ ve Eleman Ýlanlarý

[-] Sorularýnýz ve Araþtýrma konularýnýzla ilgili Mesajlarýnýz

[-] Çocuk Ruh Saðlýðý Bozukluklarý ve DSM-5 Eðitimi

[-] Eleman Arayanlar

[-] Yararlanabileceðiniz Linkler

[-] Ýþ Arayanlar

Tanýtýmlar - Duyurular

[-] Konrot Konuþma Bozukluklarý Merkezi

[-] http://www.cocukailedanismanligi.com

[-] Rehabilitasyon kitaplarý

[-] ogretmenenginguney.blogspot.com.tr/

[-] Özel Eðitim Bölümü Kitaplarý

[-] ATÖLYES

[-] Öðretmen Atama Puanlarý

[-] Tekumut Sigara Býrakma Ürünü

[-] Tanýtýmlar

[-] Duyurular

Serbest Kürsü

[-] Söz sizde

[-] Sizden Gelen Sorular

Telif hakký bildirimi

[-] Telif hakký bildirimleriniz

Ek seenekler

Giri

Tam srme git