Gnderen Konu: Ýþitme engelli öðrenciler için 9.sýnýf edebiyat, dil ve anlatým dersi bep planý  (Okunma says 1643 defa)

evrimd öðretmen57

  • Üye
  • **
  • leti: 1
Ýþitme engeli olan öðrencilerle ilk defa karþýlaþtýðým için konunun yabancýsýyým. Araþtýrmalarým sonucunda 9. sýnýf düzeyinde edebiyat ve dil ve anlatým dersi bep planý ve sýnav sorusu örneklerine rastlayamadým.Öðrencilerim okuma yazma biliyorlar, derste arkadaþlarýna bakarak not tutabiliyor, yüz yüze konuþurken beni anlayýp sorularýma cevap verebiliyorlar. Düzeylerine göre nasýl sýnav sorularý hazýrlamalýyým ve onlarý  bir ileri düzeye taþýyabilecek nasýl çalýþmalar yapmalýyým? Rehberlik uzmanýmýzdan aldýðým cevaplar genel cevaplardý, ben varsa, seviyeye uygun örnek paylaþýmlar bulmak istiyorum.Yardýmcý olursanýz sevinirim.Teþekkürler.